Podstawa prawna szkoleń


      Podstawę prawną szkolenia operatorów maszyn stanowi Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.09.2001 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. Nr 118, poz. 1263.
 
      W załączniku nr 1 w/w rozporządzenia wymieniono maszyny do obsługi których niezbędne jest posiadanie uprawnień operatora maszyn roboczych.
 
      Maszyny robocze mogą być obsługiwane wyłącznie przez osoby, które ukończyły szkolenie i uzyskały pozytywny wynik sprawdzianu przeprowadzonego przez komisję powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.